Có 1 kết quả:

dòu pào

1/1

dòu pào

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) pimple
(2) acne