Có 1 kết quả:

tòng dìng sī tòng

1/1

tòng dìng sī tòng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to think of the pain when the pain is gone (idiom)
(2) to ponder about a painful experience