Có 1 kết quả:

tòng mà

1/1

tòng mà

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to bawl out
(2) to reprimand severely