Có 1 kết quả:

tòng chù

1/1

tòng chù

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) sore spot
(2) place that hurts