Có 1 kết quả:

pǐ zi

1/1

pǐ zi

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) ruffian
(2) hooligan