Có 1 kết quả:

wù zi

1/1

wù zi

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) nevus
(2) mole
(3) birthmark