Có 1 kết quả:

shā zǐ

1/1

shā zǐ

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

bị lên sởi