Có 1 kết quả:

chī dāi

1/1

chī dāi

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) imbecility
(2) dementia

Từ điển Trung-Anh

(1) imbecility
(2) dementia