Có 1 kết quả:

chī zhǎng

1/1

chī zhǎng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to not be wiser despite being older
(2) to be older than (you) by (humble)