Có 1 kết quả:

yū shāng

1/1

yū shāng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to become bruised
(2) bruising
(3) bruise