Có 1 kết quả:

yū bān

1/1

yū bān

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) (medicine) ecchymosis
(2) bruising