Có 1 kết quả:

yū zhì

1/1

yū zhì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(in Chinese medicine) stasis (of blood or other fluids)