Có 1 kết quả:

yū diǎn

1/1

yū diǎn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

petechia (medicine)