Có 1 kết quả:

fēng zi

1/1

fēng zi

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) madman
(2) lunatic