Có 1 kết quả:

fēng quǎn

1/1

fēng quǎn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) mad dog
(2) rabid dog