Có 1 kết quả:

fēng diān

1/1

fēng diān

phồn thể

Từ điển phổ thông

điên rồ

Từ điển Trung-Anh

(1) insane
(2) crazy

Một số bài thơ có sử dụng