Có 1 kết quả:

wēn yì

1/1

wēn yì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) epidemic
(2) plague
(3) pestilence
(4) diseased