Có 1 kết quả:

jí bó

1/1

jí bó

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) (of land) infertile
(2) barren