Có 1 kết quả:

chuāng kǒu

1/1

chuāng kǒu

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) wound
(2) open sore