Có 1 kết quả:

chuāng hén

1/1

chuāng hén

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) scar
(2) scarred skin