Có 1 kết quả:

shòu xuē

1/1

shòu xuē

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

slim