Có 1 kết quả:

shòu zi

1/1

shòu zi

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

thin person