Có 1 kết quả:

shòu bā bā

1/1

shòu bā bā

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) thin
(2) scrawny
(3) emaciated