Có 1 kết quả:

shòu shēn

1/1

shòu shēn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to lose weight (intentionally)
(2) to slim down
(3) (Tw) to downsize (a business)