Có 1 kết quả:

shòu gǔ lín xún

1/1

shòu gǔ lín xún

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

skinny; emaciated (idiom)