Có 1 kết quả:

shòu gǔ léng léng

1/1

shòu gǔ léng léng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) bony
(2) skinny