Có 1 kết quả:

nüè yuán chóng

1/1

Từ điển Trung-Anh

plasmodium (malaria parasite)