Có 1 kết quả:

biāo jū

1/1

biāo jū

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

hà móng chân tay, nhọt loét đầu ngón chân tay