Có 1 kết quả:

huáng bìng

1/1

huáng bìng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(dialect) anthrax