Có 1 kết quả:

liáo yù

1/1

liáo yù

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to heal
(2) therapy