Có 1 kết quả:

liáo yǎng suǒ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) sanitorium
(2) convalescent hospital