Có 1 kết quả:

yǐn jūn zǐ

1/1

yǐn jūn zǐ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) opium eater
(2) drug addict
(3) chain smoker