Có 1 kết quả:

guǐ chǒu

1/1

guǐ chǒu

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

fiftieth year J2 of the 60 year cycle, e.g. 1973 or 2033

Một số bài thơ có sử dụng