Có 1 kết quả:

guǐ mǎo

1/1

guǐ mǎo

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

fortieth year J4 of the 60 year cycle, e.g. 1963 or 2023