Có 1 kết quả:

guǐ sì

1/1

guǐ sì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

thirtieth year J6 of the 60 year cycle, e.g. 2013 or 2073

Một số bài thơ có sử dụng