Có 1 kết quả:

guǐ shuǐ

1/1

guǐ shuǐ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) menstruation
(2) woman's period