Có 1 kết quả:

dēng táng rù shì

1/1

dēng táng rù shì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) from the main room, enter the inner chamber (idiom)
(2) to go to the next level
(3) to attain a higher level