Có 1 kết quả:

dēng shān jiā

1/1

dēng shān jiā

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

mountaineer