Có 1 kết quả:

dēng shān kòu

1/1

dēng shān kòu

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

carabiner