Có 1 kết quả:

dēng mén

1/1

dēng mén

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to visit sb at home