Có 1 kết quả:

dēng lù

1/1

dēng lù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to land
(2) to come ashore
(3) to make landfall (of typhoon etc)
(4) to log in