Có 1 kết quả:

dēng lù yuè qiú

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) moon landing
(2) to land on the moon