Có 1 kết quả:

dēng gé rè ㄉㄥ ㄍㄜˊ ㄖㄜˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) dengue fever
(2) Singapore hemorrhagic fever