Có 1 kết quả:

dēng gé rè

1/1

dēng gé rè

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) dengue fever
(2) Singapore hemorrhagic fever