Có 1 kết quả:

dēng gāo yī hū

1/1

dēng gāo yī hū

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to make a clarion call
(2) to make a public appeal