Có 1 kết quả:

fā liàng

1/1

fā liàng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to shine
(2) shiny