Có 1 kết quả:

fā lìng

1/1

fā lìng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to issue an order

Một số bài thơ có sử dụng