Có 1 kết quả:

fā guāng èr jí tǐ

1/1

Từ điển Trung-Anh

light-emitting diode (LED) (Tw)