Có 1 kết quả:

fā dòng lì

1/1

fā dòng lì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

motive power