Có 1 kết quả:

fā bāo

1/1

fā bāo

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to put out to contract